Make your own free website on Tripod.com

รหัสประจำตัว

48011010050

ชื่อ-สกุล

นางสาวกันตนา โสภาลุน

ชื่อเล่น

ตุ๊กติ๊ก

วัน เดือนปี เกิด

2 ตุลาคม 2529

ที่อยู่ปัจจุบัน

หอพักสตรีนพคุณ 3/46 ซ.สมถวิล45 ต.ตลาด อ.เมือง จ.มหาสารคาม

เบอร์โทรศัพท์

084-2049988

ระดับการศึกษา

ปริญญาตรี

คติประจำใจ

อคีตแก้ไขไม่ได้แต่ปัจจุบันกำหนดได้

ประสบการณ์

ทำงานร้านอาหาร

งานดิเรก
ฟังเพลง ดูหนัง

<<กลับสู่หน้่าหลัก>>